Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Arcus: Arcus Letselschade B.V., gevestigd te Breda.
  • Cliënt: de contractpartij van Arcus.
  • Honorarium: de financiële vergoeding- exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub d. en e. bedoeld- die Arcus voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
  • Verschotten: de kosten die Arcus in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
  • Kantoorkosten: de vaste opslag van 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
  • Kantoorklachtenregeling: de schriftelijke weergave van de op Arcus gehanteerde interne klachtenprocedure.

 

2. Toepasselijkheid:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders overeengekomen is.

3.Opdracht:

a. Een opdracht komt tot stand op het moment dat deze door Arcus is aanvaard schriftelijk aan de cliënt is bevestigd. In de bevestiging worden onder meer de op de betreffende zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld. De in de bevestiging opgenomen tarieven luiden steeds exclusief verschotten, een (belaste) vergoeding voor kantoor- en bureaukosten van 6% van het honorarium en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

b. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Arcus slechts worden vertegenwoordigd door een aan Arcus verbonden advocaat/jurist.

4.Declaratie:

a. Arcus zal periodiek bij de cliënt declareren. Arcus is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks vanaf 1 januari aan te passen c.q. te indexeren.

b. In voorkomende gevallen is Arcus gerechtigd om van de cliënt te verlangen dat voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald. Het ontvangen voorschot zal in mindering worden gebracht op de eerstvolgende aan de cliënt toe te sturen declaratie.

c. In opdrachten waarin de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van het afgegeven toevoegingsbesluit voor rekening van de cliënt komen.

5. Betalingstermijn

a.  Betaling van de declaraties van Arcus dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur plaats te vinden. Bij overtreding is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 0.75% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.

b. Indien de cliënt in gebreke blijft om een declaratie binnen de in art. 5 sub a van deze voorwaarden genoemde termijn te voldoen, maakt Arcus jegens de cliënt aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten. Het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van het op de cliënt openstaande bedrag.

c. Indien de cliënt in gebreke blijft om een declaratie binnen de in art. 5 sub a van deze voorwaarden genoemde termijn te voldoen, staat het Arcus vrij om verdere werkzaamheden voor de cliënt op te schorten.

6. Aansprakelijkheid

a. De cliënt is gehouden Arcus de juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, jegens Arcus. Arcus wordt door de cliënt gevrijwaard voor aanspraken van derden indien hij voormelde informatie-verplichting niet is nagekomen.

b. Arcus is jegens de cliënt slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Arcus wordt uitgekeerd. Arcus is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Arcus werkzaamheden ten behoeve van de cliënt heeft opgeschort, zoals bedoeld in art. 5 sub c van deze voorwaarden.

c. Indien en voorzover geen uitkering op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Arcus beperkt tot twee maal het door Arcus in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 50.000. Arcus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door Arcus ingeschakelde) derden.

d. Iedere vordering jegens Arcus, behalve de vordering die door Arcus is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

7. Klachtenregeling

a. Een klacht tegen Arcus dient te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Arcus. Daarbij is de interne klachtenregeling van toepassing.

b. Op overeenkomsten tussen Arcus en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

c. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda is bevoegd te oordelen over geschillen tussen Arcus en de cliënt, een en ander voorzover de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken, enige dwingendrechtelijke regel van de Nederlandse Orde van Advocaten en de wettelijke bepalingen terzake van de bevoegdheid van de Kantonrechter, geen andere bevoegde (rechterlijke) instantie aanwijzen.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

    Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75