Is een basisschool aansprakelijk voor letsel van een leerling tijdens een schooluitje?

Is een basisschool aansprakelijk voor letsel van een leerling tijdens een schooluitje?

maandag 7 juni, 2021

Tijdens een schooluitje heeft een 11-jarige leerling ernstig letsel opgelopen door een val uit een boom. De ouders van de leerling stellen de basisschool aansprakelijk wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in deze procedure dat de basisschool haar zorgplicht niet heeft geschonden en dus niet aansprakelijk is voor het opgelopen letsel van de leerling. In dit artikel zal eerst kort de casus worden geschetst. Voorts zal nader in worden gegaan op het juridisch toetsingskader van de zorgplicht van een basisschool, de beslissing van de rechtbank en de daaraan te ontlenen conclusie.

Casus
Op 22 april 2016 vond in het kader van de viering van Koningsdag een uitje plaats van een basisschool naar de Loonse en Drunense duinen. Zowel in de klassen als op de activiteitenlocatie werden instructies verschaft aan de leerlingen. Deze hielden onder meer in dat de leerlingen de duinpan niet mochten verlaten en dat zij in het zicht van de toezichthouders dienden te blijven. In totaal waren bij de activiteit ongeveer 85 leerlingen en 14 toezichthouders aanwezig, waaronder leerkrachten en ouders. Na de lunch bleek dat een 11-jarige leerling aan het toezicht was ontsnapt en buiten de duinpan in een boom was geklommen. Hierbij is hij van een hoogte van ongeveer 5 meter naar beneden gevallen, wat heeft gezorgd voor aanzienlijk letsel. Er was onder meer sprake van een gebroken ruggenwervel en hersenletsel. Namens de ouders van het slachtoffer is de basisschool aansprakelijk gesteld voor de materiële en immateriële schade van hun zoon.

Juridisch toetsingskader
De vraag die de rechtbank diende te beantwoorden was of de basisschool haar zorgplicht geschonden heeft en of er bij het uitje voldoende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies zijn genomen en gegeven ter voorkoming/beperking van het risico van een ongeval. De rechtbank stelt voorop dat het enkele feit dat er een ongeval plaatsvindt bij een activiteit met daarbij een inherent gevaar, niet meteen betekent dat sprake is van onzorgvuldig handelen. Er dient gekeken te worden naar wat men in de gegeven omstandigheden van een basisschool mag verwachten.

De rechtbank neemt bij de beoordeling van de zorgplichtschending twee uitgangspunten in overweging. Het eerste uitgangspunt ziet toe op de in het geding zijnde activiteiten die voor de ontwikkeling van een kind van belang zijn, ondanks de hieraan mogelijk verbonden gevaren. Het tweede uitgangspunt bepaalt dat een basisschool zorg dient te dragen voor een zo veilig mogelijke omgeving waarbij de risico’s van letsel zo veel mogelijk dienen te worden vermeden. De rechtbank is van oordeel dat de gegeven instructies voldoende duidelijk waren: de leerlingen wisten dat zij de duinpan niet mochten verlaten. Daarnaast was de grens van de duinpan uitdrukkelijk aangewezen door de toezichthouders. Ook concludeert de rechtbank dat het toezicht van 1 volwassene op 6 leerlingen als voldoende en adequaat moet worden beschouwd. Van de toezichthouders kon, vanwege de aard van de activiteit, niet worden verwacht dat zij iedere onregelmatigheid direct zouden opmerken. De rechtbank hecht voorts waarde aan het feit dat het ongeval vlak na de lunch heeft plaatsgevonden. Dit impliceert namelijk dat het slachtoffer niet lang aan de aandacht van de toezichthouders is ontsnapt, wat betekent dat geen sprake is van een situatie waarin de toezichthouders extra alert hadden moeten zijn. De rechtbank oordeelt dat de basisschool haar zorgplicht niet heeft geschonden.

Conclusie
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in het kader van de zorgplicht in Nederland gekozen is voor een inspanningsverplichting, wat betekent dat een basisschool voldoende voorzorgsmaatregelen moet treffen om de kans op het ontstaan van een ongeval te minimaliseren. Hierbij wordt de vrijheid en ontwikkeling boven de veiligheid van het kind gezet. Uiteraard dient er rekening te worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Wanneer is er sprake van een uitritconstructie?

  vrijdag 2 december, 2022

  Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van de verkeersregel dat het verkeer dat vanuit een uitrit de weg oprijdt, het overige verkeer voor dient laten te gaan. Vaak is het duidelijk wanneer er sprake is van een uitrit. Zo is een uitrit onder meer te herkennen aan: · een trottoir, een fietspad of een […]

  Lees verder

  Wie eist, bewijst. Bewijslast is (ook) bewijsrisico

  dinsdag 15 november, 2022

  In het Nederlandse recht gelden er voorwaarden. Zo ook voor het aansprakelijk stellen van een derde partij voor geleden en nog te lijden schade.  Allereerst geldt dat een ieder in beginsel zijn of haar schade zelf draagt, tenzij de schade wordt veroorzaakt door een ander en die ander daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden. […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75