Werkgeveraansprakelijkheid voor een arbeidsongeval

Werkgeveraansprakelijkheid voor een arbeidsongeval

donderdag 14 november, 2019

Op basis van de Nederlandse wetgeving en rechtspraak heeft een werkgever de verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek voor haar werknemers. Wanneer deze zorgplicht is geschonden en er als gevolg daarvan een arbeidsongeval plaatsvindt, waardoor een werknemer letsel oploopt, kan de werkgever hiervoor op basis van artikel 7:658 lid 1 BW aansprakelijk worden gehouden. Een slachtoffer van een arbeidsongeval wordt daarbij op basis van de Nederlandse rechtspraak tegemoet gekomen omdat de bewijslast wordt omgekeerd. Het is niet aan het slachtoffer om te bewijzen aan welke veiligheidsnormen de werkgever zich niet heeft gehouden, maar aan de werkgever om aan te tonen dat zij de zorg hebben betracht die redelijkerwijs nodig zou zijn om voor een veilige werkplek te zorgen. Op 24 september jl. heeft het Gerechtshof Den Haag zich gebogen over een aansprakelijkheidsvraag bij een arbeidsongeval. Het Gerechtshof heeft bepaald dat de bakkerij in kwestie aansprakelijk is voor de schade van haar werkneemster die op 6 mei 2008 met een vol geladen broodkar tegen een uitstekende stalen kolom botste tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden (vindplaats: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2741). Het Gerechtshof komt in haar arrest tot een geheel andere conclusie dan de kantonrechter en zij oordeelt in het voordeel van de werkneemster.

Arbeidsongeval
In de onderhavige zaak gaat het om een werkneemster in een bakkerij die tevens nachtdiensten moest werken. Tijdens deze nachtdiensten moest de werkneemster volle (en lege) broodkarren verplaatsen van de bakkerij naar de snij- en inpakafdeling en andersom. In de gang werden meerdere lege broodkarren geparkeerd. Er bevond zich een stalen draagkolom in de gang die 38 centimeter uit de muur steekt. Naast de draagkolom bevond zich een deur naar de gang. De werkneemster is tijdens het vervoeren van een volle broodkar tegen de stalen draagkolom aangereden. Zij heeft daarbij schouderletsel opgelopen. Als gevolg van deze verwondingen is zij arbeidsongeschikt geraakt. In 2012 heeft de werkneemster haar werkgever aansprakelijk gesteld. Zij geeft aan letsel te hebben opgelopen tijdens haar werkzaamheden en daardoor arbeidsongeschikt te zijn geraakt. De juridisch relevante vraag is echter of haar werkgever wel aansprakelijk kan worden gehouden voor dit voorval, nu het gaat om een stalen object dat uitstak uit de muur.

Uitspraak van de kantonrechter: De bakkerij is niet aansprakelijk
Het onderhavige vonnis is opvallend omdat de uitspraak van de kantonrechter, de rechter waar de zaak in eerste instantie werd behandeld, haaks staat op de overwegingen van het Gerechtshof. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de bakkerij haar zorgplicht niet heeft geschonden. De kantonrechter verwijst onder andere naar de bewering dat de stalenkolom door de donkere kleur goed zichtbaar was in de lichte gang en er derhalve niet diende te worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de uitstekende stalenkolom in de gang. Ook heeft de kantonrechter geoordeeld dat er door de aanwezigheid van de deur in de gang geen ruimte zou zijn om een geleiderail te plaatsen om de broodkarren om de stalenkolom te leiden. Deze veiligheidsmaatregel had de bakkerij volgens de kantonrechter niet kunnen, noch hoeven uitvoeren. De kantonrechter geeft vervolgens aan dat het niet mogelijk is om door dergelijke veiligheidsmaatregelen te voorkomen dat er met het rijden van broodkarren af en toe ergens tegenaan wordt gebotst. Bij eventuele botsingen zou volgens de kantonrechter normaliter geen ernstig letsel ontstaan, zodat de werkgever met deze mogelijkheid geen rekening hoeft te houden.

Het arrest van het Gerechtshof: De bakkerij is toch aansprakelijk
Het Gerechtshof laat het vonnis van de kantonrechter niet in stand en overweegt dat de bakkerij niet aan haar zorgplicht heeft voldaan en derhalve aansprakelijk is voor het arbeidsongeval. Er wordt verwezen naar de geldende Arbo-wetgeving die op een dergelijke werkplek van toepassing is. Het Gerechtshof vermeldt dat de bakkerij alles had moeten doen dat redelijkerwijs nodig was om de gang zodanig in te richten dat de werknemer veilig broodkarren door de gang kon verplaatsen. Daarbij dient de bakkerij obstakels te voorkomen die het risico op botsingen en letsel vergroten. Er wordt door het Gerechtshof verwezen naar het feit dat er ’s nachts tientallen malen een niet afgeschermde uitstekende stalenkolom moet worden gepasseerd die niet van een waarschuwingssignaal is voorzien. De werkneemster heeft voorts aangetoond dat er wel degelijk genoeg afstand bestaat tussen de stalenkolom en de deur om een geleiderail te plaatsen. Deze veiligheidsmaatregel had derhalve door de werkgever moeten worden getroffen en dit is niet gebeurd. Voorts kon de werkneemster nauwelijks naast de broodkar kijken naar de gang waar zij doorheen moest. De gang was voorts geblokkeerd door geparkeerde broodkarren waardoor er een onoverzichtelijke en onveilige situatie is gecreëerd waardoor er eenvoudig een botsing kan plaatsvinden. De veiligheidsnormen gelden temeer nu de broodkar was volgeladen en circa 100 tot 200 kilogram woog. Dergelijk letsel, waar de werkneemster mee kampt, was derhalve wel degelijk voorzienbaar nu de kar met de hand werd bestuurd. Er moest bovendien acht worden geslagen op de kans dat een werknemer niet de nodige oplettendheid zou betrachten en de werkgever had maatregelen moeten treffen om deze gevaren te voorkomen, hetgeen in het geheel niet is gebeurd.

Het arrest van het Gerechtshof gaat mee in de lijn van de huidige jurisprudentie. Een werkgever heeft zeggenschap over de inrichting van een werkplek waarin zijn werknemers moeten werken. Het is derhalve ook rechtvaardig als een werkgever verantwoordelijk wordt gehouden wanneer zij niet de maatregelen treft die zij redelijkerwijs moest nemen om een arbeidsongeval te voorkomen. In het onderhavige geval zijn er onterecht geen maatregelen getroffen om werknemers te instrueren of te waarschuwen bij het vervoeren van een zware kar in een overzichtelijke situatie. De werkgever had hier wel degelijk aanleiding voor, gezien de werkomstandigheden aldaar.

Contact
Bent u slachtoffer geworden van een arbeidsongeval waardoor u letsel heeft opgelopen? Neem vrijblijvend contact op met Arcus Letselschade. Wij kijken graag naar de mogelijkheden om u bij te staan.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Aansprakelijkheid door gladheid

  maandag 5 februari, 2024

  In het winterseizoen is het altijd goed om op te letten of het glad is op de wegen. Sneeuwval is duidelijk zichtbaar, waardoor men goed kan anticiperen op gladheid. Wanneer de sneeuw op de weg blijft liggen, is de kans op ongevallen echter groot. IJzel is de meest verraderlijke vorm van gladheid, omdat het lastig […]

  Lees verder

  Scooters op het fietspad?

  dinsdag 19 december, 2023

  In het verleden werd het fietspad uitsluitend gebruikt door fietsers. Inmiddels kennen wij in Nederland verschillende weggebruikers die ook op het fietspad mogen of moeten rijden. Denk hierbij aan scooters, snorfietsen en elektrische steps. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Scooters Scooter is een verzamelnaam voor een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75