Worden de kosten buiten rechte vergoed bij een schadeverzekering inzittenden?

Worden de kosten buiten rechte vergoed bij een schadeverzekering inzittenden?

vrijdag 3 maart, 2023

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval als bestuurder van een motorrijtuig, waarbij geen sprake is van een aansprakelijke wederpartij, kunt u uw letselschade verhalen op de verzekeraar waar u een schadeverzekering inzittenden (hierna: SVI) hebt afgesloten. Er is geen sprake van een aansprakelijke wederpartij bij een éénzijdig ongeval of indien u zelf de aansprakelijke partij bent. 

Wanneer u uw schade kan verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij, is die verzekeraar volgens artikel 6:96, tweede lid, onder b, van het Burgerlijk Wetboek gehouden om alle redelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand in het buitengerechtelijk traject te vergoeden. Dit werkt net even anders wanneer u uw schade verhaalt op de verzekeraar, uit hoofde van een SVI. In dat geval wordt de verhaalsactie niet genormeerd door het aansprakelijkheidsrecht, maar door het verzekeringsrecht. Kenmerk van het verzekeringsrecht, is dat de wet veel ruimte geeft aan verzekeraars om de polisvoorwaarden naar eigen inzicht in te richten. 

Steeds meer verzekeraars richten de polisvoorwaarden van de SVI in, waarbij de mogelijkheden van het slachtoffer om de kosten buiten rechte te verhalen wordt beperkt of zelfs wordt uitgesloten. Voor het slachtoffer is dat nadelig, nu die dan uit eigen middelen de kosten voor rechtsbijstand dient te betalen of zijn schade verhaalt zonder juridische bijstand. Dit laatste is onwenselijk, omdat een slachtoffer vaak niet de deskundigheid heeft om zelf de schade goed in kaart te brengen en vaak een kennisachterstand heeft ten opzichte van de verzekeraar. 

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 september 2022 met als vindplaats ECLI:NL:HR:2022:1174 deze praktijk grotendeels aan banden gelegd. Uit dit arrest volgt dat verzekeraars die een schadevergoeding betalen uit hoofde van een SVI, net zoals de aansprakelijkheidsverzekeraar, gehouden zijn om de kosten buiten rechte te vergoeden tot het bedrag van de verzekerde som, tenzij de verzekeringnemer als bedrijf zijnde de SVI is aangegaan. 

Kort samengevat, wanneer u uw letselschade verhaalt op uw verzekeraar uit hoofde van een SVI, dan komen de kosten voor buitengerechtelijke rechtsbijstand ook voor een vergoeding in aanmerking, tenzij degene die de SVI heeft afgesloten dat als onderneming heeft gedaan.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

  Meer nieuws

  Hoge Raad: “Cao-bepaling NBBU in strijd met uitzendbeding op grond van artikel 7:691 BW”

  woensdag 29 maart, 2023

  Sommige letselschadezaken hebben raakvlakken met arbeidsrechtelijke betrekkingen, doordat iemand als gevolg van een ongeval -al dan niet tijdelijk- arbeidsongeschikt raakt. Wanneer iemand in loondienst is bij een werkgever, mag er in beginsel vanuit worden gegaan dat beide partijen de bedoeling hebben gehad om een langdurige en duurzame verbintenis met elkaar aan te gaan.  Dit is […]

  Lees verder

  Letselschadevergoeding en bijstandsuitkering

  woensdag 8 maart, 2023

  Het ontvangen van een (hoge) schadevergoeding uit een letselschadezaak kan grote gevolgen hebben voor het recht op bijstand van een letselschadeslachtoffer. De gemeente heeft de bevoegdheid om op elk moment te toetsen of een persoon (nog) voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Door de gemeente mogen (bijna) alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de ‘middelen’ van […]

  Lees verder

  Heeft u schade? Stuur een mail of bel (076) 700 27 75